Do góry

Regulamin

Regulamin oraz zasady płatności i wysyłki

Szanowni Klienci! Jest nam niezmiernie miło, że są Państwo zainteresowani zakupem dystrybuowanego przez Webdreams sp.z o.o. programu do małej księgowości pn. „FAKTURY 365”. Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych zasad dotyczących dokonywania transakcji oraz warunków dostępu obowiązujących w naszym systemie.

§ 1 Definicje

Dystrybutor – Webdreams, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bór 116, 42-200 Częstochowa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000452960, NIP 5732844763, z kapitałem zakładowym 5 000 zł. Dystrybutor jest jednocześnie administratorem danych. Program – program komputerowy do małej księgowości „Faktury 365” zawierający program do wystawiania Klient – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zakupiła licencje do programu zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Program spółki Webdreams oferowany jest jako produkt typu "wypróbuj i kup". 2. Aby poznać dokładnie funkcje i możliwości programu, można pobrać nieodpłatnie oprogramowanie i bez ograniczeń użytkować (testować) przez 30dni. Po upływie tego okresu, należy nabyć licencję lub trwale usunąć oprogramowanie z pamięci (dysku) komputera. 3. Klient może nabyć licencje do Programu poprzez złożenie zamówienia. Złożone i przyjęte zamówienia zostaną zrealizowane po cenach podanych w potwierdzeniu (fakturze pro forma). 4. Wszystkie wyliczone ceny końcowe brutto (do zapłaty) zawierają 23% VAT ( podatku od towarów i usług). Ceny netto nie zawierają 23% VATU. W przypadku zakupu licencji na oprogramowanie obowiązuje ustawowa stawka 23%. 5. Do korzystania z zakupionego programu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki poczty elektronicznej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW ( zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 17.0, Google Chrome 23.0 lub ich nowszych wersji ). – to możecie dodać wg uznania. 6. Dystrybutorowi przysługują wszelkie prawa do Programu Faktury 365, a w szczególności prawa autorskie, majątkowe oraz prawa do znaków towarowych, firmowych i patentowych. Program chroniony jest polskim prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Naruszenie go podlega odpowiedzialności cywilnej, karnej jak również jest jednoznaczne z utratą licencji na 7. Dystrybutor zapewnia, że Program stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich. Zawarcie i wykonanie przez Dystrybutora niniejszej umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.

§ 3 Postanowienia Szczegółowe

1. Umowa sprzedaży programu dotyczy wyłącznie udzielenia licencji na używanie programu oraz prawa do aktualizacji. Potwierdzeniem nabycia licencji jest faktura. 2. Oprogramowanie zostaje aktywowane za pomocą klucza rejestracyjnego w postaci ciągu znaków alfanumerycznych lub klucza w formie pliku. 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za używanie oprogramowania niezgodnie z umową i/lub z prawem. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za błędnie określoną w zamówieniu liczbę

§ 4 Polityka Prywatności

1. Dane, których podanie jest niezbędne podczas rejestracji: - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oraz adres zameldowania, niezbędne do wystawienia - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwa, adres siedziby i NIP, niezbędne do wystawienia faktury VAT; - adres email konieczny do przesłania hasła dostępu; 2. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem imienia, nazwiska oraz „adresu ip” z którego nawiązano połączenie, które zostaną przekazane spółce PayU S.A. prowadzącej serwis platnosci.pl w celu przeprowadzenia transakcji (§ 3). Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych do komunikacji z klientem w kwestiach dotyczących zakupionej usługi. 3. Udostępniając w/w dane osobowe Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 4. Zgodne z w/w ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania

§ 5 Złożenie Zamówienia

1. Formularz zamówienia wypełnia się przez podanie prawidłowych danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy i wystawienia faktury VAT oraz funkcjonującego adresu email. Płatności są obsługiwane przez firmę PayU S.A przy wykorzystaniu portalu platnosci.pl. 2. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wystawieniem faktury, jeśli Klient poda nieprawidłowe dane, o których mowa w §4. 3. Zawarcie niniejszej umowy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści. a. Zapoznałam/łem się z treścią niniejszego Regulaminu. b. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób c. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną. d.Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, e.Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, f. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych klienta przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych. korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów. – to według uznania

§ 6 Realizacja Zamówienia

1. Wszystkie dane niezbędne do skorzystania z produktu, są wysyłane w ciągu 48 godzin od momentu 2. Na podany adres email wysyłane są link aktywujący konto wraz z kluczem, niezbędne do skorzystania pozytywnego zweryfikowania płatności. z produktu. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przypadku podania

§ 7 Akceptowane formy Płatności

1. Akceptowaną formą płatności jest przelew zwykły na rachunek bankowy Dystybutora w mBank 90 1140 2004 0000 3602 7491 0611, lub płatność elektroniczna w systemie płatnosci.pl. 2. Po złożeniu zamówienia klient zostaje automatycznie przekierowany na strony serwisu platnosci.pl, gdzie może dokonać wyboru preferowanej przez niego formy płatności.

§ 8 Faktury Vat

Do każdego zakupionego programu Dystrybutor dołącza fakturę VAT. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do przesyłania faktur Klientowi w formie elektronicznej.

§ 9 Reklamacje i Zwroty.

Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane po zgłoszeniu na adres email: reklamacje@faktury365.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10 Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikające z realizacji niniejszej będą rozstrzygane polubownie. W przypadku niemożliwości rozwiązania sporu tą drogą - wybór Sądu należy do Klienta i może być dokonany według właściwości ogólnej 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej www.faktury365.pl. Jednocześnie na stronie internetowej www.faktury365.pl zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.